Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HALA SPORTOWA W SIENIAWIE

Regulamin Hali Sportowej

 

REGULAMIN OGÓLNODOSTĘPNEJ, WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ W SIENIAWIE

 

 

1.      Hala przeznaczona jest do zajęć sportowo – rekreacyjnych – kulturalnych.

2.      Przebywający na terenie obiektu Hali Sportowej w Sieniawie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.

3.      Z hali sportowej mogą korzystać:

-          dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów bądź bez nadzoru instruktora-trenera, jeśli są pod opieką osób pełnoletnich

-          kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera

-          osoby fizyczne i grupy zorganizowane bez nadzoru instruktora, jeśli są to osoby pełnoletnie.

4.      Osoby fizyczne i grupy zorganizowane korzystające z pomieszczeń Hali Sportowej powinny przedstawić następujące dane:

-          imię i nazwisko

-          aktualny adres

-          numer telefonu kontaktowego

-          szczegółowy termin zajęć

5.      Kluby, sekcje, związki sportowe powinny szczegółowo zaznaczyć:

-          adres klubu, instytucji czy zakładu pracy

-          szczegółowy termin korzystania z Hali Sportowej

-          należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę wraz
z podaniem numeru telefonu kontaktowego

6.      Osoby fizyczne, grupy zorganizowane, kluby, sekcje, związki sportowe są zobowiązane do zgłoszenia każdej nowej osoby, w celu podpisania oświadczenia
o zapoznaniu się z Regulaminem Hali Sportowej.

7.      Pracownicy Hali Sportowej w razie jakichkolwiek awarii, problemów technicznych,  zawodów sportowych, wystaw, koncertów, imprez okolicznościowych itp. mają prawo odwołać zajęcia dla osób fizycznych, grup zorganizowanych, klubów, sekcji
i związków sportowych – informując osobę odpowiedzialną za grupę - telefonicznie lub osobiście.

8.      Grupy zorganizowane korzystające z Hali Sportowej odbywają zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.

9.      Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

10.  Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem dla zachowania bezpieczeństwa winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego
z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt kierownikowi obiektu lub innej upoważnionej osobie.

11.  Po zakończeniu zajęć urządzenia i sprzęt sportowy z którego korzystano winny być umieszczone w należytym stanie technicznym w miejscu do tego przeznaczonym.

12.  Korzystający z hali sportowej zobowiązani są do używania strojów sportowych.

 

Obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia halowego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania Hali Sportowej zabrudzeń, rys itp.)
z jednolitą, jasną podeszwą na arenie głównej oraz w pozostałych pomieszczeniach ćwiczebnych.

 

13.  Obowiązkiem osób korzystających z Hali Sportowej jest:

-          zdjąć okulary i ozdoby, które mogłyby zagrozić w czasie gier zespołowych zdrowiu korzystającemu z Hali Sportowej (łańcuszki, kolczyki, bransoletki itp.)

 

 

14.  Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:

-          punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć

-          utrzymania czystości w obiekcie

-          zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie

-          przestrzegania przepisów bhp, p.poż. i porządkowych

-          przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu Hali

15.  Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnie podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych
i prowadzącego zajęcia.

16.  O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

17.  Za zniszczenie, zgubienie przedmiotów, sprzętów i wyposażenia należących do Hali Sportowej obowiązuje odpłatność 100%.

18.  Zabrania się wnoszenia do Hali Sportowej:

-          wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, materiałów grożących pożarem, rozpylania wszelkiego rodzaju gazów

-          środków odurzających lub substancji psychotropowych

-          puszek, butelek i opakowań szklanych

19.  Obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt.

20.  Na terenie całego obiektu zakazuje się handlu obnośnego i naklejania materiałów reklamowo-informacyjnych bez zezwolenia kierownictwa.

21.  Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu.

22.  W całym obiekcie Hali Sportowej zabrania się przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania alkoholu.

23.  Na terenie Hali Sportowej zabrania się spożywania: kanapek, chipsów, paluszków, słodyczy itp. oraz żucia gumy.

24.  Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń Hali Sportowej , które nie są dostępne widzom.

25.  Kierownictwo Hali Sportowej w Sieniawie nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem obowiązujących regulaminów oraz nie odpowiada za kradzieże
i pozostawione przedmioty.

26.  Każdy wypadek należy zgłaszać opiekunowi i kierownictwu obiektu.

27.  Kierownictwo i obsługa Hali Sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

28.  Osoby naruszające regulaminy, porządek publiczny i nie stosujące się do zaleceń obsługi oraz służb porządkowych będą usuwane z terenu obiektu Hali Sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

29.  Gospodarz obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchyleń – zakazać z korzystania z Hali Sportowej.

30.  Niezastosowanie się do postanowień w/w Regulaminu w sposób częsty lub rażący, może spowodować czasowy lub stały zakaz korzystania z Hali Sportowej.

31.  Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
38-480 Rymanów | ul. Grunwaldzka 11 | tel. +48 013 43-55-067 | mail: gok@rymanow.pl